fbpx

Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Koraszülött támogatás

Koraszülöttekért Országos Egyesület -segítsük együtt a korán érkező babákat!

Az igényelhető családtámogatási formák időről időre változnak, jelen kiadványban a 2022-ben érvényes jogszabályokban foglaltakat ismertetjük.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Az anyasági támogatás egyszeri támogatás, melynek összege a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500 Ft.) 225%-a, ikergyermekek esetén 300%-a.

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően:

a.) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)

b.) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

c.) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

További információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár (24 hét melyből két hetet az anya köteles igénybe venni). A csecsemőgondozási díj összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a. Keresőtevékenység folytatása esetén nem jár a CSED (kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetén).

További információ:Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

A gyermekgondozási díj a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében. A GYED biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás. A szülőn kívül a nagyszülő illetve a nevelőszülő is jogosult igénybe venni. A CSED lejártát követő naptól (illetőleg az annak megfelelő időtartam, azaz 168 nap lejártát követő naptól) lehet igényelni és a gyermek második életévének betöltéséig (ikergyermekek esetén a gyermekek harmadik életévének betöltéséig) jár főszabály szerint. A GYED mértéke a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 %-a, de maximum havonta a mindenkori minimálbér (2022 évben 200.000.- Ft) kétszeresének a 70%-a.

További információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ

A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik keresőképtelenné, hanem a gyermeke betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni.

További információ:Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS – GYES

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.

Gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a jogszabályban meghatározott, alábbiakban részletesen kifejtett esetben -, valamint a gyám – ide nem érte a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – a saját háztartásában nevelt

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,

Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén az igénybejelentéshez csatolni kell az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szerinti igazolást a tartós betegségről illetve súlyos fogyatékosságról.

A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

További információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

CSALÁDI PÓTLÉK

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A megemelt összegű családi pótlék tartósan beteg / fogyatékos gyermekek esetében:

A külön jogszabály a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet melléklete szerinti „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről„elnevezésű nyomtatványon kell igazolni, hogy a gyermek tartósan beteg súlyosan fogyatékos. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

Az 1500 gramm születési súly alatti születés 3 éves korig különös betegség nélkül jogosít a magasabb összegű családi pótlékra (Lásd: 1. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok)

További információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

ANYATEJ-, ÉS TÁPSZERELLÁTÁS

„Az egészségbiztosítás keretében akkor jogosult a csecsemő az anyatej ellátásra, ha az anya saját tejével nem tudja táplálni és a baba koraszülött, vagy kis súlyú – 2500 g testsúly alatti – újszülött.” „Az egyébként támogatással nem rendelhető, de különleges táplálkozási igényt kielégítőnek minősülő tápszer árához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat.„

Információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/anyatej_es_tapszer_ellatas

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagna/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET):

Jogosult lehet a szülő (bármelyik, a gyermekkel közös háztartásban élő szülő) illetve a gyám (nem gyermekvédelmi) és az egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő, aki saját háztartásában három, vagy háromnál több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a legfiatalabb gyermek nyolcadik életévének betöltéséig jár. A GYET havi összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb havi összegével.

További információ: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)

A gyermekek otthongondozás díjára elsősorban azok a vér szerinti (és örökbefogadó) szülők lehetnek jogosultak, akik a súlyos fogyatékosságából (vagy tartós betegségből) eredően önellátásra képtelen gyermeküket saját otthonukban ápolják, függetlenül attól, hogy a gyermek kiskorú vagy már nagykorú (az ápolt gyermek életkorától függetlenül). Az önellátásra képtelen állapotot szakértő állapítja meg szakvéleményben, jogszabály szerint meghatározott szempontrendszer alapján.

A GYOD havi összege 2022. január 1-jétől nettó 180.000 Ft.

További információ: www.kormanyhivatal.hu

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

A közgyógyellátás szociális juttatás, amely a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és az orvosi rehabilitáció céljából tb támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások beteg által fizetendő térítési díjához nyújt hozzájárulást.

További információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS

A gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai-, vagy ápolási technikai eszközt tekintjük, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. (Amennyiben a gyermek állapota miatt a család emelt családi pótlékot kap, úgy szakorvosi javaslat alapján pl. díjmentesen íratható részére gyógycipő vagy 3 éves kor felett pelenka.) Információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/gyogyaszati_segedeszkozok

UTAZÁSI KEDVEZMÉNY

Azon gyermek, aki után emelt összegű családi pótlék jár, illetve egy fő kísérője a helyi közösségi közlekedésben ingyen, a helyközi közösségi közlekedésben 90% kedvezménnyel utazhat. A kedvezményre jogosító hatósági igazolványt az emelt családi pótlékra jogosító határozattal együtt automatikusan postázzák az igénylő részére.

További információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, utazási támogatás vehető igénybe az egészségbiztosítás keretében. Az utazási költségtérítés ún. utazási utalvány (az utazás költségének utólagos megtérítésével), illetve az ún. utazási költségtérítési utalvány, mint díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával vehető igénybe.

Mindkét utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

További információ:

Magyar Államkincstár (https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu)

PÓTSZABADSÁG

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

 1. a) egy gyermeke után kettő,
 2. b) két gyermeke után négy,
 3. c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. §)

 

PÓTSZABADSÁG MÉRTÉKE FOGYATÉKOS GYERMEK ESETÉN:

A pótszabadság fenti mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. §)

 

APÁT GYERMEKE SZÜLETÉSE ESETÉN MEGILLETŐ PÓTSZABADSÁG

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. § , 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről)

 

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY:

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa egy olyan biztonsági okmány, amely a  KRESZ 51/a. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

Parkolási igazolványra az a személy jogosult lehet:

Aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

Akit értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak, vaknak vagy gyengén látónak, illetve autistának minősítettek.(218/2003. (XII.11) Kormányrendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról, 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 51/A §-a.)

 

VÁMMENTESSÉG GYÓGYSZERRE, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZRE:

Vámmentes a természetes személy részére érkező vagy általa behozott, gyógyszergyár vagy gyógyszertár által kiszerelt, bontatlan csomagolású gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz, a kezelőorvos által előírt mennyiségben. (1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról 117. § (6) bekezdés)

KORAI FEJLESZTÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:

A gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel az állam költségvetési támogatást biztosít a költségvetési törvényben foglaltak alapján. (2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről)

További információ: http://koraszulott.com/korai-fejlesztes-a-pedagogiai-szakszolgalatokban

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓS FORRÁSOK PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRÓL:

A gyermekneveléshez kapcsolódó, és egyéb családtámogatási ellátásokról részletes információk:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról

Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális ellátások összefoglaló

A tájékoztató füzetek elérhetősége: https://csaladitudakozo.kormany.hu/

 

Jogszabályi háttér:

 1. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 2. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
 3. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 4. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 5. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 6. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 7. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

***

Tájékoztatjuk, hogy a pénzbeli ellátásokkal támogatásokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabály által lefektetett jogosultsági kritériumok meghatározását! A támogatásokra való jogosultság kérdésében az adott támogatás vonatkozásában az igény elbírására illetékes szerv dönt!

A megadott információs források (linkek)2022. február hónapban érvényesek.

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

ARCKÉPCSARNOK

Meséljenek ők, akik nekünk ott az út elején a legtöbbet segítenek.